Muỗi xuất hiện nhiều nhất vào thời gian nào?

Muỗi xuất hiện nhiều nhất vào thời gian nào?

Muỗi xuất hiện nhiều nhất vào thời gian nào?